About us

(English version below)

De Cheol Gwon Hapkido Federation is opgericht door Master Isaac W. A. Sinke in 2014.

Cheol Gwon Hapkido is geen competitieve sport, maar zeer krachtige en effectieve zelfverdediging training.

Cheol Gwon staat voor Iron Fist en is een mix van Chinese en Koreaanse technieken. Beide landen hebben elkaar beïnvloed gedurende vele eeuwen in de geschiedenis. Onze technieken zijn niet nieuw, in feite al onze technieken in dit systeem kunnen worden gevonden in het Hapkido curriculum, maar de basis van onze technieken worden niet geïnstrueerd door de reguliere docenten.

Hap-Ki-Do betekent de weg van gecoördineerde kracht. Dit zorgvuldig ontwikkelde systeem heeft een sterke focus op vuistvechten gecombineerd met trappen, klemmen en werpen, het proberen te coördineren en te controleren van de krachten die in een gevecht vrijkomen en deze strijd zo snel mogelijk eindigen.

Persoonlijk denken we het laatste woord “DO”, (de weg) in Hapki-do het meest interessant is.
Hoe lang is deze weg? En waar gaat deze naar toe leiden is voor iedere student anders.
Het hangt allemaal af van de inzet van de student. Bent u op zoek naar een sport met veel competitie is de keuze voor Cheol Gwon Hapkido niet de juiste keuze.
Mensen die op zoek zijn naar een Martial Art om zich zo effectief mogelijk te misdragen zijn bij de aangesloten Martial Arts Academies niet aan het juiste adres.

Cheol Gwon Hapkido is gegrondvest op no-nonsense dynamische Koreaanse Martial Arts technieken die zijn gemengd met de uiterst effectieve close combat technieken.
Traditionele Hapkido stijlen hebben een sterke invloed vanuit Aikido, met zijn ronde en cirkelvormige bewegingen (zacht stijl). Onze stijl is tegengesteld hieraan en kan worden vermeld als een directe en harde style. (Koreaans juijitsu)

Oprichter en Master Instructor Isaac W. A. Sinke is naast een gecertificeerd Hapkido ook Jeet Kune Do en Taekwondo instructeur.
Deze achtergrond en ervaringen uit andere Martial Arts zijn opgedaan door de jaren trainen en vormden de sterke basis van de ontwikkeling van Cheol Gwon Hapkido als Martial Arts zelfverdediging systeem.

De combinaties die worden gebruikt in Cheol Gwon Hapkido zijn uniek en zeer effectief.
Door middel van een uitgebreid educatief systeem bent u in staat om jezelf te verdedigen tegen alle soorten aanvallen op de straat.
De technieken in Cheol Gwon Hapkido zijn zo efficiënt dat u niet over een super conditie hoeft te beschikken voor het beoefenen. Dit maakt het een interessante keuze voor volwassenen, zelfs op oudere leeftijd.

Zodra de basics en technische aspecten aan bod zijn geweest, kan de Cheol Gwon Hapkido student de best ver hem/haar werkende elementen verbinden en verder ontwikkelen.
De lessen zijn gebaseerd op techniek, coördinatie, emotie, effectiviteit, oosterse filosofie en wederzijds respect.

Cheol Gwon Hapkido maakt gebruik van vrij eenvoudige vechttechnieken die kunnen worden geleerd door iedereen en past een ieder zijn behoefte en beperking.
De training zal ervoor zorgen dat uw fysieke conditie en uithoudingsvermogen op een hoger niveau komen.

Cheol Gwon Hapkido training helpt je om je innerlijke kracht te ontdekken en helpt u een gezonde mentale en fysieke evenwicht te ontwikkelen,
Het vermindert stress en verbetert je coördinatie.

Mensen op zoek naar de structuur en de wil om zichzelf te verrijken met kennis van de Koreaanse Martial Arts zullen zich in onze Martial Arts Academy’s waar we Cheol Gwon Hapkido beoefenen thuis voelen.
Wilt u meer weten over de Cheol Gwon Hapkido, de aangesloten Martial Arts Academy’s of het Special Training Program (STP):

Neem contact op met de vertegenwoordigers van uw land of stuur ons een e-mail naar CheolGwonHapkidoFederation@outlook.com

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

The Cheol Gwon Hapkido Federation is  founded by Master Isaac W.A. Sinke in 2014.

Cheol Gwon Hapkido is not a competitive sport, but very powerful and effective self-defense training.

Cheol Gwon stands for Iron Fist and is a blend of Chinese and Korean techniques. Both country’s influenced each other for many centuries in history. Our techniques are not new, actually all our techniques in this system can be found in the Hapkido curriculum, but most of them are not being instructed by mainstream teachers.

Hap-Ki-Do means the Way of Coordinated Power. This carefully developed system’s has a strong focus on fist fighting combined with kicks, locks and throws, trying to coordinate and control the forces which appear in a fight and end this fight as quick as possible.

Personally we think this last word “DO”,( the way) is the most interesting.
How long is that road? And it where does it lead to is for every student different.
It all depends on the commitment of the student. Are you looking for a sport with a lot of competition is the choice for Cheol Gwon Hapkido inappropriate.
Even people who are looking for a martial art to misbehave as effective as possible are not at the right address.

Cheol Gwon Hapkido is founded on no nonsense dynamic Korean Martial Arts techniques which are blended with the highly effective close combat techniques.
Traditional Hapkido styles have a strong influence with Aikido, with his round and circular motions (soft style). Our style is the opposite of this and can be stated as being a direct and hard style.

Founder and Master Instructor Isaac W.A. Sinke is  besides a certified Hapkido also Jeet Kune Do and  Taekwondo instructor.
This background and experiences  from other Martial Arts gained over the years became a strong foundation for the development of Cheol Gwon Hapkido as Martial Arts Selfdefense system.
The combinations used in Cheol Gwon Hapkido are unique and very effective.

Through a sophisticated educational system you are able to defend yourself against all types of attacks on the street.
The techniques in Cheol Gwon Hapkido are so efficient that you do not have a super condition for practicing. This makes it an interesting choice for adults even at elder age.

Once the basics and technical aspects are dealt, Cheol Gwon Hapkido allows the student to connect the best working elements for themselves for further development.
The lessons are based on technique, coordination, emotion, effectiveness, eastern philosophy and mutual respect.
Cheol Gwon Hapkido uses fairly simple fighting techniques to be learned by anyone and fit everyone’s needs and limitations.
The training will ensure that your physical condition and stamina come to a higher level.
Cheol Gwon Hapkido training helps you to discover your inner strength and helps you develop a healthy mental and physical balance,
reduces stress and improves your coordination.

People looking for structure and want to enrich themselves with knowledge from Korean Martial Arts will feel at home at our Martial Arts Academy‘s practicing Cheol Gwon Hapkido.
Martial Arts Academy Iron Fist is having international connections and is a member of Martial Arts Association International and the Cheol Gwon Hapkido Federation.

Like to know more about the Cheol Gwon Hapkido, The connected Martial Arts Iron Fist Academy’s or the Special Training Program (STP)
Please contact the representatives for your country or send us an email at CheolGwonHapkidoFederation@outlook.com